logo_sbn (3 kB)
Trwa nasz udział w projekcie CNK "Szkoła bliżej nauki"


   Projekty badawcze, prowadzone przez uczniów we współpracy z naukowcami, wyposażenie pracowni i lekcje pełne eksperymentów. Rusza dwuletni projekt Szkoła Bliżej Nauki, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza. Bierze w nim udział 38 szkół z Warszawy i mazowieckich gmin, ponad 160 nauczycieli i prawie 2000 uczniów.

Uczniowie jak naukowcy
   Integracja edukacji z nauką jest jedną z najważniejszych dróg unowocześniania edukacji. Stosowanie metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z różnorodnych przestrzeni edukacyjnych uczy odwagi i przygotowuje do różnych nieprzewidywalnych sytuacji w życiu.
Naukowiec codziennie mierzy się z nieznanym, ale wie, jak sobie z tym radzić: pyta, stawia hipotezy, testuje, błądzi, wyciąga wnioski, poprawia. Uczeń, poznając świat z pasją i odwagą – jak naukowiec, który na co dzień bada rzeczywistość – ma szansę być twórczy i krytyczny. Samodzielnie szukać rozwiązań. Bez obaw stawiać czoła wyzwaniom, jakie czekają go w dorosłym życiu. Współczesna edukacja musi reagować na zmiany. Przyszłość należy do ludzi twórczych, odważnych i odpowiedzialnych. Dlatego głównym celem Szkoły Bliżej Nauki jest zbliżenie środowisk edukacyjnych i naukowych oraz stworzenie w szkołach biorących udział w projekcie warunków do nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Projekt pomoże rozwijać kompetencje nauczycielom i uczniom (umiejętności informatyczne i matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, praca zespołowa) oraz promować aktywność naukową. Aby osiągnąć pożądany efekt, należy odpowiednio przygotować edukatorów, uczniów oraz przestrzeń. Dlatego w projekcie zaplanowano warsztaty, zwiększające kompetencje nauczycieli, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i specjalne zajęcia dla młodzieży.

Informacja filmowa o projekcie

Czas trwania projektu 2017/2018 - 2018/2019. Obejmuje klasy gimnazjalne 2c GIM, 2e GIM.
logo_sbn_stopka (8 kB)
Koordynator projektu Dominika MoszczyńskaSprawozdanie z realizacji projektu "Szkoła wiejska szkołą europejską"


   W bieżącym roku (od 31.12.2014 do 30.12.2015), dzięki wsparciu krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych realizuje projekt „Szkoła wiejska szkołą europejską”. Środki na dofinansowanie projektu w wysokości 27 357 EUR pochodzą w 94,29% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,71% z Budżetu Państwa.
Projekt koordynowany jest przez FRSE , która pełni funkcję Narodowej Agencji programu Erasmus + Edukacja Szkolna na lata 2014-2020.
Głównymi celami projektu są:
  • podniesienie poziomu umiejętności uczenia się,
• podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych i kulturowych
• rozwinięcie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości,
• podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych,
• podniesienie poziomu praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego,
• nabycie przez Uczestników projektu wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod, podejść i technik nauczania,
• podniesienie kompetencji Uczestników w zakresie języka obcego,
• podniesienie poziomu znajomości nauczanego przedmiotu i obszaru zawodowego Uczestników projektu.
W ramach projektu 9 nauczycieli I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych wzięło udział w warsztatach metodycznych i kursach językowych organizowanych w lipcu i sierpniu bieżącego roku:
• w Londynie przez szkołę St. George International,
• w Canterbury przez Concorde International,
• na Malcie przez szkołę Alpha School of English,
• w Berlinie przez Goethe Institut,
• w Düsseldorfie przez Institut für Internationale Kommunikation e.
   Intensywne warsztaty zaowocowały odświeżeniem nie tylko języka docelowego, ale również wiedzy z zakresu metodyki nauczania , poznaniem nowych, innowacyjnych metod i technik pracy z uczniem, które nauczyciele wykorzystują na lekcjach. Poza podniesieniem swoich kompetencji językowych uczestnicy projekty wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami z nauczycielami z innych państw, poznali bliżej kulturę krajów docelowych, nawiązali kontakty z nauczycielami z Niemczech i Austrii w celu zorganizowana wymiany młodzieżowej. W trakcje realizowania projektu udało się również zgromadzili wiele pomocy dydaktycznych i literatury przedmiotu , z których mogą korzystać nauczyciele języków obcych i nie tylko.
   Zdobyte przez uczestników mobilności kompetencje i umiejętności z pewnością przyczynią się do podniesienia efektywności nauczania języków obcych w naszej szkole.
Marlena Oszczyk - koordynator projektu
Prezentacja (plik .pdf 2Mb)