Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
   W dniu 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. ochrony danych osobowych. Na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) prezentujemy Państwu niezbędne informacje, w jaki sposób dane osobowe Uczniów i Rodziców są przez nas przetwarzane.

1. Administratorem danych osobowych jest Anna Baran - Dyrektor Szkoły, adres: ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare, tel. 22 7229029, mail: szkola@szkola-koczargi.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Halina Kuczyńska -Sekretarz Szkoły, adres: ul. Akacjowa 12, 05-080 Koczargi Stare, tel. 22 7229029, mail: inspektor_iod@szkola-koczargi.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) przepisów prawa oświatowego, w tym szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzając dane osobowe stosujemy następujące zasady:
  1.Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (w tym okoliczność prawna lub dobrowolna zgoda osoby, od której dane pochodzą),
2.Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda lub podstawa na wszystkie cele.
3.Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
4.Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
5.Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne (określone w np. w instrukcji kancelaryjnej lub innych przepisach);
6.Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.


ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
1.Uczniów:
  Dane osobowe zwykłe - imię/imona nazwisko, imiona i nazwiska rodziców, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zameldowania i adres zamieszkania,
Dane osobowe sensytywne (wrażliwe) - informacje o stanie zdrowia, badania lekarskie, informacje o niepełnosprawności, orzeczenia i opinie pedagogiczne.
2. Rodziców:
  Dane osobowe zwykłe - imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów przetwarzamy w następujących celach:
Cel przetwarzaniaEfekt, skutek lub cecha przetwarzania
1. Ewidencja realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Księga ewidencji, księga uczniów
Przekazujemy do macierzystych (obwodowych) szkół informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów spoza naszego obwodu.
2. Notacja postępów w nauce dziennik lekcyjny, arkusz ocen
3. praca na platformach edukacyjnych: szkolnej oraz podmiotów zewnętrznychzawsze na podstawie umowy powierzenia (za zgodą)
4. wydawanie dokumentów świadectwa, legitymacje szkolne, identyfikatory, itp
5. organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opiekuńczej skierowania do poradni psychologiczno-pedagogicznej
6. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Szkoły wizerunek w systemie TV przemysłowej, identyfikator
7. promocja Szkoły w mediach lokalnychimię i nazwisko, wizerunek (za zgodą)
8 organizacja lub udział w konkursach zewnętrznych dyplomy, listy gratulacyjne,rankingi wyników(za zgodą), na podstawie umów powierzenia danych
9. zapewnienie doraĽnej opieki medycznejna podstawie dobrowolnie udostępnionych informacji, na prośbę lub za zgodą rodziców
10. przyznanie stypendium naukowego lub socjalnegowypłata świadczenia po przekazaniu danych do Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Urzedu Gminy w Starych Babicach
11. stan konta finansowego konsumenta stołówki szkolnejindywidualny, chroniony dostęp do bazy wpłat i wydatków, bieżący stan konta
12. prezentacja rankingów edukacyjnych każdorazowo za zgodą ucznia
13. sprawozdawczość statystycznanp. do GUS, SIO zgodnie z ustawą o sprawozdawczości
14. organizacja wycieczek krajowych i zagranicznych karty wycieczki, rejestr w bazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - ODYSEUSZ, w przypadku wycieczki zagranicznej
15. przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty zgłoszenie ucznia do bazy danych "Hermes" Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
W celu dostosowanie warunków egzaminu przekazujemy również dane wrażliwe.


Dane osobowe rodziców przetwarzamy w następujących celach:
Cel przetwarzaniaEfekt, skutek lub cecha przetwarzania
1. Zapewnienie drożności informacyjnej w zakresie wszelkich spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychumożliwienie współpracy środowisku rodzinnemu Ucznia i Szkole
2. wydanie/wysłanie dokumentów na życzenie rodzica


PRZEKAZANIE LUB UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Odbiorcami Państwa/Uczniów danych są:
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Gmina Stare Babice. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

UPRAWNIENIA
   Uczeń i Rodzic prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. W tym celu prosimy korzystać z tego samego formularza on-line, w którym zgoda ta została udzielona. Odwołanie zgody wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość.
   Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Koczargi Stare, 24 maja 2018 r. Administrator danych osobowych

UWAGA. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych pracowników Szkoły jest dostępna w wewnętrznym serwisie